quoc khanh
Keynote: Improve User Experience in React NativeMột vấn đề khi fetch API trong ReactJAMstack và tương lai của Static Web ApplicationsGiải pháp xoá dữ liệu trên productionNguồn học JavaScript cho người mới bắt đầumore...

Giải pháp xoá dữ liệu trên production

Published on 26-06-2019

Một số cách để xoá dữ liệu mà vẫn có thể khôi phục lại sau đó, đồng thời giải quyết vấn đề ràng buộc unique.

Vấn đề

Đối với dữ liệu trên production, việc xoá cứng khỏi db là điều cần tránh. Ví dụ mình có một bảng thông tin người dùng bao gồm email (email là duy nhất không được trùng). Khi xoá người dùng, để có thể khôi phục lại người dùng sau này, mình có thể đặt một giá trị isRemoved = true. Vậy khi query danh sách user chỉ cần loại bỏ những record có isRemoved ra. Tuy nhiên khi đó, nếu tạo thêm người dùng mới trùng email với người dùng đã bị xoá, db sẽ báo lỗi ràng buộc unique bị vi phạm do email người dùng bị xoá vẫn còn trong bảng.

Mục tiêu

 • Giải pháp có thể áp dụng cho hệ thống cơ sở dữ liệu có sẵn.
 • Giải pháp có thể hoạt động trên tất cả các cơ sở dữ liệu.

Giải pháp cuối cùng

 • Thêm một field deletionToken.
 • Ràng buộc unique bây giờ sẽ là tập hợp của hai trường emaildeletionToken.
 • Một người dùng mới sẽ có giá trị deletionToken mặc định là null (hay NA).
 • Xoá người dùng bằng cách gắn deletionToken bằng một UUID ngẫu nhiên.

Một số giải pháp mình đã dùng

 1. Ràng buộc unique bằng tập hợp hai trường emailisRemoved. Hạn chế: Không cho phép có nhiều hơn 1 tài khoản bị xoá có trùng email.

 2. Thêm ràng buộc với câu truy vấn where, ví dụ ADD CONSTRAINT .... WHERE isRemoved != true;. Hạn chế: truy vấn where khi thêm ràng buộc không được hỗ trợ bởi tất cả csdl .

 3. Thay isRemoved kiểu dữ liệu boolean thành một biến số tăng dần mỗi khi một record bị xoá. Hạn chế: Phải truy vấn thêm để đếm số record đã xoá cũng như phải cập nhật cho csdl có sẵn.

 4. Thêm một trường deletedAt là thời gian (time-stamp) khi xoá và ràng buộc unique tập hợp emaildeletedAt. Hạn chế: Dữ liệu cũ không có sẵn giá trị cho deletedAt, cũng như khó khăn khi khởi tạo dữ liệu mẫu.

 5. Thêm một trường deletionToken có giá trị mặc định là NULL và gắn bằng một UUID ngẫu nhiên khi xoá. Thêm ràng buộc unique tập hợp của emaildeletionToken. Hạn chế: Một số ít CSDL không coi giá trị NULL là bằng nhau, vì thế ràng buộc unique giữa emaildeletionToken (NULL) có thể không được thực hiện.

 6. Cải thiện giải pháp số 5 (nếu cần thiết) để đạt được kết quả cuối cùng ở trên.

← previousnext →
Send support to Quoc Khanh: