quoc khanh
Keynote: Improve User Experience in React NativeMột vấn đề khi fetch API trong ReactJAMstack và tương lai của Static Web ApplicationsGiải pháp xoá dữ liệu trên productionNguồn học JavaScript cho người mới bắt đầumore...

Một vấn đề khi fetch API trong React

Published on 24-07-2019

Khi dùng React để fetch API, cả trong React Hooks useEffect hay với component lifecycle componentDidMount, bạn cần lưu ý rằng những HTTP request vẫn có thể chạy ngầm cả sau khi component đã được update hoặc unmount.

Trong bài mình sử dụng hook useState cũng như useEffect và chỉ tập trung vào vấn đề fetch dữ liệu, nên nếu chưa biết về React Hooks bạn tham khảo qua ở đây nhé!

Các ví dụ chạy được kèm source code của bài viết nằm trong lab Demo AbortController.

Ví dụ mẫu

Lấy một ví dụ, mình có một ứng dụng nhỏ để xem mô tả của một số bộ phim, kiểu như vầy:

Normal Case

Danh sách các bộ phim được hiển thị trong component DemoProblemReactHooks thông qua dữ liệu mẫu movies. Dữ liệu movies bao gồm các thuộc tính id, nameurl, với thuộc tính url đại diện cho địa chỉ API dùng để lấy thông tin mô tả cho bộ phim. API này được mình giả lập sử dụng Mocky.

const DemoProblemReactHooks = () => {
 const [selected, setSelected] = useState(null)

 const movies = [
  {
   id: "1",
   name: "Synecdoche, New York",
   url: "http://www.mocky.io/v2/5d379b553100006925b07984",
  },
  {
   id: "2",
   name: "Lost In Translation",
   url: "http://www.mocky.io/v2/5d379b973100009a38b07986",
  },
  {
   id: "3",
   name: "A Single Man",
   url: "http://www.mocky.io/v2/5d379bae3100003d95b07988",
  },
  {
   id: "4",
   name: "Melancholia",
   url: "http://www.mocky.io/v2/5d379bc43100003d95b07989",
  },
 ]

 return (
  <div style={{ margin: "20px 0", padding: 20, border: "1px solid #666" }}>
   {movies.map(movie => (
    <span
     key={movie.id}
     className={
      selected && movie.id === selected.id ? "link link-active" : "link"
     }
     style={{ cursor: "pointer" }}
     onClick={() => setSelected(movie)}
    >
     {movie.name}
    </span>
   ))}
   <div style={{ minHeight: 200 }}>
    {selected ? (
     <MovieDetail url={selected.url} />    ) : (
     <p>Please select movie name to see description!</p>
    )}
   </div>
  </div>
 )
}

Khi một bộ phim được chọn, ta sẽ truyền thuộc tính url xuống component MovieDetail, nơi mà thông tin mô tả của phim được trả về qua axios API trong hàm useEffect.

const MovieDetail = ({ url }) => {
 const [state, setState] = useState({ loaded: false, detail: null })

 useEffect(() => {
  setState({ loaded: false, detail: null })
  axios.get(url).then(result => {   setState({ loaded: true, detail: result.data })  }) }, [url])

 return (
  <div>
   {state.loaded ? (
    <p>{state.detail.description}</p>
   ) : (
    <p>Loading description...</p>
   )}
  </div>
 )
}

Như bạn có thể thấy trong ảnh gif ở trên, dữ liệu bộ phim được trả về và hiển thị chính xác, mọi thứ đều có vẻ hoạt động tốt.

Tái hiện vấn đề

Bây giờ, hãy thêm một tham số query string ?mocky-delay=3s vào Mocky endpoint để giả lập độ trễ, thực tế thường là do mạng hoặc do thời gian xử lý ở backend. Việc này sẽ làm vấn đề hiện nguyên hình!

const MovieDetail = ({ url, showDelay }) => {
 const [state, setState] = useState({ loaded: false, detail: null })
 const API_URL = showDelay ? `${url}?mocky-delay=3s` : url
 useEffect(() => {
  setState({ loaded: false, detail: null })
  axios.get(API_URL).then(result => {
   setState({ loaded: true, detail: result.data })
  })
 }, [url])

 return (
  <div>
   {state.loaded ? (
    <p>{state.detail.description}</p>
   ) : (
    <p>Loading description...</p>
   )}
  </div>
 )
}

Cùng xem điều gì sẽ xảy ra:

Race Condition

Sự delay của mỗi request sẽ làm response trả về chồng lên nhau, khiến kết quả hiển thị trở nên không chính xác. Vấn đề này sẽ dễ dàng bị bỏ qua trong quá trình development khi dữ liệu cần truy cập thường nằm trên local với độ delay thấp.

Cách giải quyết: AbortController

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần huỷ các request đang thực hiện mỗi khi component MovieDetail được cập nhật. May mắn là đa số các thư viện quen thuộc để fetch API đều hỗ trợ việc này.

Như trong ví dụ ở trên sử dụng axios, thư viện này đã cung cấp sẵn CancelToken (thực chất sẽ khởi tạo một AbortController instance) để huỷ các request.

const MovieDetail = ({ url, showDelay }) => {
 const [state, setState] = useState({ loaded: false, detail: null })
 const API_URL = showDelay ? `${url}?mocky-delay=3s` : url

 useEffect(() => {
  /**
   * Khởi tạo CancelToken
   */
  const CancelToken = axios.CancelToken  const source = CancelToken.source()
  setState({ loaded: false, detail: null })
  /**
   * Thêm option `cancelToken` vào axios request để có thể huỷ request này sau đó.
   */
  axios
   .get(API_URL, { cancelToken: source.token })   .then(result => {
    setState({ loaded: true, detail: result.data })
   })
   .catch(error => {
    if (axios.isCancel(error)) {
     console.log("request cancelled!")
    } else {
     throw error
    }
   })

  /**
   * Hàm trả về (cleanup) trong useEffect sẽ được gọi khi component rerender.
   * Tương ứng với lifecycle componentWillUnmount trong Class Components.
   */
  return function cleanup() {   source.cancel()  } }, [url])

 return (
  <div>
   {state.loaded ? (
    <p>{state.detail.description}</p>
   ) : (
    <p>Loading description...</p>
   )}
  </div>
 )
}

Đối với fetch, bạn có thể dùng signal trực tiếp từ AbortController instance.

const MovieDetail = ({ url, showDelay }) => {
 const [state, setState] = useState({ loaded: false, detail: null })
 const API_URL = showDelay ? `${url}?mocky-delay=3s` : url

 useEffect(() => {
  /**
   * Khởi tạo AbortController
   */
  const controller = new AbortController()
  setState({ loaded: false, detail: null })
  /**
   * Thêm `signal` vào fetch request có thể huỷ request này sau đó.
   */
  fetch(API_URL, { signal: controller.signal })   .then(result => {
    setState({ loaded: true, detail: result.data })
   })
   .catch(error => {
    if (controller.signal.aborted) {
     console.log("request cancelled!")
    } else {
     throw error
    }
   })

  /**
   * Hàm trả về (cleanup) trong useEffect sẽ được gọi khi component rerender.
   */
  return function cleanup() {   controller.abort()  } }, [url])

 return (
  <div>
   {state.loaded ? (
    <p>{state.detail.description}</p>
   ) : (
    <p>Loading description...</p>
   )}
  </div>
 )
}

Vậy là xong, từ bây giờ ứng dụng sẽ luôn hiển thị đúng kết quả:

Normal Case

Cần lưu ý, vấn đề này xuất hiện ở cả React useEffect và React Component. Trong phạm vi bài viết, mình chỉ lấy ví dụ sử dụng useEffect, mọi người có thể tham khảo chi tiết hơn các trường hợp và code đối với Class Component trong lab Demo AbortController nhé.

Tham khảo thêm

← previousnext →
Send support to Quoc Khanh: